Twitter Facebook Linkedin

Privacyverklaring Fransen Gerrits BV

Inleiding
Fransen Gerrits respecteert de privacy van de personen met wie zij contact heeft. Dat kunnen zijn klanten, medewerkers, zakelijke relaties, websitebezoekers of anderen. Fransen Gerrits vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop Fransen Gerrits uw persoonsgegevens verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Fransen Gerrits B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van Fransen Gerrits zijn: Postbus 30, 5469ZG Erp, tel: 0413 21 32 61, e-mail: klantenservice@fransengerrits.nl

Wanneer verzamelt Fransen Gerrits uw persoonsgegevens?
Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, telefoonnummer, e-mail- of een IP-adres. Fransen Gerrits verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze klantenservice belt. Ook als u één van de websites van Fransen Gerrits bezoekt of als u uw gegevens aldaar of bij één van de vestigingen of medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met Fransen Gerrits.

Waarvoor gebruikt Fransen Gerrits uw persoonsgegevens?
Fransen Gerrits gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • Het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt Fransen Gerrits bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en past Fransen Gerrits deze gegevens bij wijziging aan.
  • Fransen Gerrits verwerkt persoonsgegevens via het Klantportaal. (mijnfg.nl of mijnvictoria.nl) Deze portal geeft klanten inzicht in hun bedrijfsgegevens zoals bestellingen. Aan de hand van de gegevens die via het klantportaal beschikbaar zijn gesteld, kan Fransen Gerrits aan klanten advies op maat verlenen met betrekking tot voer en/of een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Mede vanwege het voer-gerelateerde en bedrijfsmatige karakter van deze adviezen en het streven naar optimalisatie van de dienstverlening baseert Fransen Gerrits zich voor de verwerking van deze gegevens op gerechtvaardigd belang. Fransen Gerrits kan deze gegevens ook gebruiken voor bijvoorbeeld de afhandeling van klachten.
  • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt Fransen Gerrits persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres, bedrijfs- en sectorgegevens en uw bezoek aan onze websites.
  • Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media, het persoonlijk Klantportaalaccount of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld events kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. Ten aanzien van cookies wordt verwezen naar onderstaand Cookiebeleid.
  • Om de dienstverlening te kunnen verbeteren worden persoonsgegevens van klanten, zoals rapportages over de levering van producten en diensten, bezoekverslagen, bedrijfsrapportages of technische (bedrijfs- en dier)resultaten (waaronder voerconversie gegevens in combinatie met bedrijfsnummer), gebruikt voor interne analyses en om de product- en bedrijfsprestaties te meten en te kunnen verbeteren.
  • Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt.
  • Voor controle- en trainingsdoeleinden kan Fransen Gerrits telefoongesprekken opnemen.
  • Ter beveiliging van personen (zoals bezoekers en medewerkers), informatie, gebouwen en producten wordt bijvoorbeeld aan bezoekers van onze locaties gevraagd om naam en bedrijfsgegevens achter te laten. In fabrieken van Fransen Gerrits kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht.
  • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de websites van Fransen Gerrits worden gegevens verwerkt zoals IP-adres, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. Verwezen wordt naar onderstaand Cookiebeleid.

Met wie kan Fransen Gerrits uw persoonsgegevens delen?
Fransen Gerrits zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Fransen Gerrits kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. Fransen Gerrits zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor voorafgaande toestemming heeft gekregen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Fransen Gerrits bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Fransen Gerrits. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Fransen Gerrits heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Fransen Gerrits heeft een informatiebeveiligingsbeleid en instrueert haar medewerkers op dit gebied. Daarnaast heeft Fransen Gerrits maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en digitale toegangsbeveiliging.

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht
Indien u een eigen account heeft bij Fransen Gerrits (bijvoorbeeld mijnfg.nl) dan heeft u inzage in een groot deel van de over u verzamelde persoonsgegevens.

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens of als u geen eigen account heeft bij Fransen Gerrits dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar klantenservice@fransengerrits.nl. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Vragen, opmerkingen of klachten
Voor vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door Fransen Gerrits kunt u contact opnemen via Postbus 30, 5469ZG Erp, tel: +31 413 21 32 61, e-mail: klantenservice@fransengerrits.nl

Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.

Wijzigingen
De privacyverklaring van Fransen Gerrits kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op de website van Fransen Gerrits. Deze privacyverklaring is opgesteld op 27 juni 2018.