Twitter Facebook Linkedin

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fransen Gerrits B.V.
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door Fransen Gerrits B.V., hierna “FG” genoemd. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van FG en door derden die door FG zijn ingeschakeld.

2. Indien FG door omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor FG. FG is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.

3. Betaling
a. De overeengekomen betalingstermijn is vermeld op de factuur.
b. Indien een factuur niet binnen de vermelde betalingstermijn is voldaan, is de koper, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van FG direct en volledig opeisbaar.
c. De koper is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd over het totale openstaande bedrag aan facturen.
d. Indien FG door het verzuim van de koper genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de koper.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 200,00.
e. Indien de koper tekort schiet in de nakoming van enige overeenkomst met FG of indien er bij FG anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de klant, is FG bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de klant zekerheid voor de vordering en betaling van de te leveren zaken heeft verschaft.
f. Betaling mag in geval van het voorgaande lid ook geschieden in natura.

4. Eigendomsvoorbehoud
a. Levering door FG vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor alle vorderingen tot betaling, wegens het tekortschieten van de klant in de nakoming van de met FG gesloten overeenkomst(en) alsmede ter zake van door of namens FG ten behoeve van de klant verleende diensten en/of verrichte werkzaamheden.
b. FG is bevoegd indien de klant met betaling te laat is dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de klant niet of te laat zal betalen, alle door FG geleverde producten die overeenkomstig het vorige lid eigendom zijn gebleven, terug te nemen.
c. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over zaken die reeds geleverd en betaald zijn in het geval dat eerdere of latere leveranties door FG onbetaald zijn gebleven.

5. Controle en reclame en termijnen
a. Indien een contractspartij bezwaar heeft tegen de wijze waarop de overeenkomst door FG is uitgevoerd, moet die contractspartij onmiddellijk daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan FG schriftelijk mededeling doen.
b. Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 7 dagen daarna schriftelijk aan FG worden medegedeeld.
c. Indien niet tijdig de bezwaren schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat FG naar behoren heeft gepresteerd.

6. Aansprakelijkheid
Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met FG schade ontstaan, dan geldt het volgende:
a. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij FG geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is FG voor die schade niet aansprakelijk.
b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door FG dan wel een gebrekkig verrichte dienst of een onjuist advies, is de aansprakelijkheid van FG beperkt het ter zake in rekening gebrachte bedrag, echter met een maximum van € 45.000,00 (vijfenveertigduizend Euro).
c. Onder gevolgschade wordt schade verstaan, die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik van het product overeenkomstig zijn aard en bestemming. Gevolgschade wordt geacht begrepen te zijn in de onder lid b van dit artikel bedoelde schade.
d. De gezamenlijke aanspraken van meerdere contractspartijen wegens schade als onder lid b van dit artikel bedoeld, voort- vloeiend uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van vijfmaal € 45.000,00 (vijfenveertigduizend Euro), naar rato van ieders individuele aanspraak met toepassing van het onder lid b bepaalde te verdelen.

7. De koper dient zorg te dragen voor een veilig erf waaronder een veilige werkomgeving voor de transporteur.

8. Op alle overeenkomsten met FG is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de plaats van de hoofdvestiging van FG is bevoegd van geschillen kennis te nemen.